Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Chemii Organicznej Wydział Chemii

Wymagania:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia organiczna.

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy naukowej w zakresie chemii organicznej oraz metaloorganicznej w tym: synteza związków organicznych i metaloorganicznych oraz badania ich właściwości biologicznych. Ponadto wymagana jest umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim udokumentowana opublikowaniem artykułów w czasopismach z „listy filadelfijskiej” (min. 35 prac, w tym min. 4 jako autor do korespondencji). Wymagany jest również udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami naukowo-badawczymi (np. NCN, MNiSW, min. 2) oraz odbycie minimum dwuletniego zagranicznego stażu podoktorskiego lub dwóch staży jednorocznych.

Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest dobra znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze chemii organicznej oraz metaloorganicznej. Kandydat powinien posiadać wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, promotorstwa prac magisterskich, promotora w prowadzeniu pracy doktorskiej. Wymagana dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć oraz znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M.

Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach

- wykaz grantów w których kandydat był/jest kierownikiem

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.10.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 7 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 21 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: chemia, specjalność: chemia organiczna Wymiar godzinowy: pełny etat