Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej Wydział Chemii

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia organiczna.

Kandydat powinien:

1. Działalność naukowo-badawcza:

- posiadać doświadczenie w pracy naukowej w zakresie wykorzystania metod katalitycznych w syntezie asymetrycznej, w szczególności katalizy kompleksami palladu,

- posiadać umiejętność prowadzenia zaawansowanych prac eksperymentalnych w zakresie chemii węglowodanów,

- wykazać znaczący postęp w powiększeniu dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (artykuły oryginalne i/lub przeglądowe w międzynarodowych czasopismach z „listy filadelfijskiej”),

- posiadać znajomość języków obcych, w tym jednego z nich w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz wygłaszanie wykładów konferencyjnych,

- wykazywać się aktywnością w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych poprzez aplikacje o granty oraz projekty naukowo-badawcze,

- posiadać doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych,

- wykazywać się umiejętnością nawiązywania i prowadzenia badań naukowych we współpracy z zespołami krajowymi i/lub zagranicznymi.

2. Działalność dydaktyczna:

- w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej powinien wypromować przynajmniej 1 doktora nauk chemicznych oraz sprawować opiekę bieżącą nad co najmniej jedną kolejną pracą doktorską,

- posiadać wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami w obszarze chemii organicznej i spektroskopii w języku polskim.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M.

Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego,

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.10.2016


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 7 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 21 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: chemia, specjalność: chemia organiczna Wymiar godzinowy: pełny etat