Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Technologii i Chemii Materiałów Wydział Chemii

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk chemicznych lub technicznych, specjalność: fizykochemia powierzchni, tribologia, nanotechnologia.

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy naukowej w zakresie nanotechnologii w tym:

w wytwarzaniu powłok ceramicznych opartych na procesach zol-żel; w wytwarzaniu nanostruktur metalicznych metodami fotochemicznymi; w badaniu procesów fotokatalitycznych zachodzących przy udziale fotokatalizatorów; w procesach wytwarzania cienkich i ultracienkich powłok metodami: samoorganizacji, Lamgmuir Blodget (LB) oraz przez powlekanie wirowe i zanurzeniowe; w badaniach tarciowych w nano i mikroskali; w modyfikacji powierzchni ciał stałych.

Kandydat powinien posiadać umiejętności wykorzystywania takich technik jak: skaningowa mikroskopia elektronowa z analizą pierwiastkową (SEM/EDS), mikroskopia sił atomowych (AFM), skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), spektroskopia XPS, FT-IR, UV-Vis. Ponadto wymagana jest umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim udokumentowana opublikowaniem artykułów w czasopismach z „listy filadelfijskiej” (min. 25 prac). Wymagane jest również udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami naukowo-badawczymi (NCN, NCBiR, MNiSW min. 1).

Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest dobra znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze chemii materiałów, technologii chemicznej i nanotechnologii. Kandydat powinien posiadać wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, promotorstwa prac magisterskich, promotora w prowadzeniu pracy doktorskiej. Wymagana dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć oraz znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.10.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 10 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne lub techniczne Wymiar godzinowy: pełny etat