Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydział Nauk Geograficznych

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu,

Zakład Geografii Rekreacji

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent w wymiarze 1 etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: geografia turyzmu, turystyka i rekreacja, kultura fizyczna

Data ogłoszenia:10 października 2016r.

Termin składania ofert: 24 października 2016r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl,turyzm.edu.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Instytut Geografii Miast i Turyzmu, ul. Kopcińskiego 31,90-142 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 635 45 50; faks 42 635 45 50

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 1 etatu, turystyka, rekreacja, kultura fizyczna,pedagogika czasu wolnego

Opis:

Kandydat powinien spełniać poniższe kryteria:

posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich lub doktorat w zakresie nauk geograficznych, nauk społecznych lub nauk o kulturze fizycznej,

znać podstawy teoretyczne związane z szeroko rozumianą turystyką aktywną, rekreacją, sportem, kulturą fizyczną i organizacją czasu wolnego,

wykazać się praktycznymi umiejętnościami w obszarach: rekreacja ruchowa, turystyka aktywna i kwalifikowana, kultura fizyczna, organizacja czasu wolnego, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami

posiadać umiejętność pisania naukowych tekstów, projektów badawczych, sprawozdań itp.

znać biegle co najmniej jeden język obcy,

być dyspozycyjnym w zakresie czasu pracy w związku z częstymi wyjazdami na ćwiczenia terenowe.

Dodatkowymi atutami będą: umiejętność pracy zespołowej, potwierdzona pozytywną opinią kierownika z poprzedniego miejsca pracy, lub miejsca, gdzie kandydat odbył staż; udokumentowane przyznanie finansowanych projektów badawczych; przedstawienie opinii określającej predyspozycje do pracy badawczej; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, tematycznie związanych z aktywnością naukową; doświadczenie zawodowe w zakresie turystyki kwalifikowanej, rekreacji, kultury fizycznej lub sportu.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu
  • informację dotyczącą znajomości języka obcego,
  • dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Kandydat będzie miał możliwość realizacji planów badawczych, awansu zawodowego (w zakresie nauk społecznych lub nauk o kulturze fizycznej) i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu rekreacji, kultury fizycznej, pedagogiki czasu wolnego i turystyki kwalifikowanej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 24 października 2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 10 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 października 2016 Termin rozstrzygnięcia: 24 października 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: geografia hotelarstwa i turyzmu, turystyka i rekreacja, kultura fizyczna Wymiar godzinowy: pełen etat