Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Socjologii Wsi i Miasta Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: socjologia

Data ogłoszenia: 18 października 2016

Termin składania ofert: 4 listopada 2016

Link do strony uczelni: uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Instytut Socjologii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: (42) 635-52-56, email: socwim@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta

Opis:

Kandydat/ka na w/w stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Dodatkowo od kandydata/ki wymaga się, aby posiadał/a:

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii
 • bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku: socjologia, praca socjalna, w tym w szczególności zajęć z problematyki socjologii wsi, kapitału społecznego, współczesnych problemów społecznych, przestępczości i karania;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych/badawczych finansowanych z krajowych i innych niż krajowe źródeł (NCN/inne);
 • dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych monografiach
  i czasopismach naukowych (w języku polskim i angielskim), z zakresu socjologii (w szczególności z socjologii wsi)
 • dorobek w postaci uczestnictwa w konferencjach naukowych - ogólnopolskich
  i międzynarodowych (z wygłoszonym referatem);

Ponadto kandydat/ka powinien/powinna:

 • Być przygotowany/a do prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu socjologii wsi (rural sociology); kapitału społecznego, współczesnych problemów społecznych, przestępczości i karania; itp.
 • Wyrazić gotowość do zajmowania się pozyskiwaniem funduszy na realizację przedsięwzięć/projektów naukowo-badawczych oraz administrowaniem
  i realizowaniem zaplanowanych badań.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane
do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami;

- CV;

- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii;

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień na konferencjach);

- dokumenty potwierdzające udział w projektach naukowych/badawczych finansowanych
z krajowych i innych niż krajowe funduszy (NCN/EFS/ inne);

- dokumenty potwierdzające przygotowanie praktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznychw języku polskim i angielskim (min. 500 godzin);

- inne dokumenty potwierdzające doświadczenie naukowe/badawcze i dydaktyczne
w zakresie socjologii i badań społecznych, w tym problematyki socjologii wsi;

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jej/Jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7 listopada 2016

Informacje

Data ogłoszenia: 18 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 4 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 7 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: socjologia Wymiar godzinowy: pełen etat