Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Pedagogiki Społecznej Wydział Nauk o Wychowaniu

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko:profesora nadzwyczajnego

na Wydziale Nauk o Wychowaniu

w Katedrze Pedagogiki Społecznej

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa: Pedagogika

Data ogłoszenia: 10. 03. 2016 r.

Termin składania ofert: w okresie 14 dni od ukazania się ogłoszenia

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7, (tel. kontaktowy 42 665 57 10)

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Wymagania od kandydatów:

 • Dyplom doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki
 • Znaczący dorobek naukowy własny i redaktorski, publikowany w języku polskim i w językach obcych, w recenzowanych czasopismach oraz monografiach zbiorowych, dotyczący pracy socjalnej/społecznej oraz metodologii badań jakościowych (interpretatywnych, partycypacyjnych)
 • Doświadczenia badawcze (realizacja samodzielnych projektów badawczych oraz współudział w badawczych projektach zespołowych), podejmujących zagadnienia pracy socjalnej i pedagogiki społecznej
 • Doświadczenia dydaktyczne na wszystkich szczeblach kształcenia akademickiego, także w kształceniu studentów obcokrajowców
 • Doświadczenia praktyczne w zakresie pracy socjalnej/ społecznej oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym w ramach realizacji projektów działania społecznego
 • Doświadczenia eksperckie i doradcze w pracach zespołów eksperckich i doradczych przy instytucjach rządowych i samorządowych
 • Kompetencje w zakresie innych dyscyplin społecznych, w tym zwłaszcza socjologii
 • Projektowane badania, dotyczące pracy społecznej w środowisku otwartym (najlepiej partycypacyjne), powiązań dyskursów teorii i praktyki.

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 2. Kwestionariusz osobowy;
 3. Życiorys;
 4. Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych;
 5. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem

publikacji naukowych;

 1. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym

miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

 1. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy;
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawąz dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 3. Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21. 04. 2016 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 10 marca 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 marca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 21 kwietnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki społeczne w zakresie pedagogiki Wymiar godzinowy: 1