Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent naukowy

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Pracownia Gastroimmunologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego. Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko: „Opracowanie suplementu diety wspomagającego leczenie objawowych zakażeń bakterią Helicobacter pylori współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opis:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Ponadto kandydat powinien:

- posiadać dyplom magistra w zakresie biotechnologii medycznej,

- w momencie przystępowania do konkursu być uczestnikiem studium doktoranckiego,

- wykazać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu mikrobiologii medycznej i immunologii potwierdzoną licznymi pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfijskiej,

- posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych na modelach zwierzęcych, z użyciem materiałów klinicznych od pacjentów, hodowli komórkowych,

- wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w roli kierownika grantu NCN,

- wykazać się udokumentowanym udziałem w kursach szkoleniowych z zakresu pracy w zespole badawczym, komercjalizacji badań naukowych,

- wykazać się doświadczeniem badawczym w podobnych projektach typu B+R (z dziedziny badań nad suplementami diety),

- posiadać doświadczenie (udokumentowane publikacjami) w technikach: cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej, testach kometowych, technice PCR,

- biegle posługiwać się oprogramowaniem do analizy statystycznej oraz oceny wyników uzyskanych w metodzie cytometrii przepływowej oraz mikroskopii fluorescencyjnej.

Kandydat musi wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Kandydat będący obcokrajowcem musi władać płynnie językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu w/w ustawy,
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń)

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź (pokój 278, II piętro). Telefon kontaktowy: 42 6354186/45 41, e-mail: chmiela@biol.uni.lodz.pl

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko
z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu: 10.11.2016 r., godzina 14.00 (pokój 278, tablica informacyjna).

Wygranie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem.

Informacje

Data ogłoszenia: 27 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 10 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 10 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent naukowy Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne