Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów;
 • bardzo dobrą znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie finansów i zarządzania publicznego
 • co najmniej roczną praktykę dydaktyczną;
 • biegłą znajomość języka polskiego oraz płynną znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu: ekonomii sektora publicznego, finansów publicznych, zarządzania podmiotami sektora publicznego
 • certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń z zakresu funduszy unijnych, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków krajowych i zagranicznych, realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, zarządzania badaniami i komercjalizacji wyników.
 • umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu finansów;
 • znaczący dorobek naukowy (co najmniej 10 artykułów w czasopismach recenzowanych lub rozdziałów w monografiach, w tym przynajmniej jedną publikację w języku angielskim), doświadczenie związane z udziałem w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wygłaszaniem referatów;
 • kierowanie lub udział w projektach badawczych będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie organizacyjne w pracy na uczelni wyższej, związane m.in. z organizacją konferencji naukowych
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet);
 • doświadczenie w pracy w zespole i pracy projektowej;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie finansów sektora publicznego, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora publicznego będzie dodatkowym atutem

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ,
 • kwestionariusz osobowy UŁ,
 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie (odpisy) dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomu doktorskiego (lub równoważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora),
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty ( w tym językowe),
 • certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy tylko cudzoziemców),
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o przekazaniu w przypadku zatrudnienia wszystkich uprawnień do minimum kadrowego wyłącznie dla kierunków prowadzonych a Wydziale Zarządzania UŁ lub wskazanych przez władze Wydziału,
 • w przypadku zagranicznego dyplomu potwierdzenie z Biura Uznawalności Wykształcenia o autentyczności dyplomy i informacja o posiadaniu akredytacji uczelni zagranicznej, która taki dyplom wystawiła,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach oraz projektach badawczych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.

Wyniki konkursu:21.11.2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 28 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 11 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 21 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: finanse Wymiar godzinowy: pełny