Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Zakład Genetyki Drobnoustrojów Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Genetyki Drobnoustrojów ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Opis: Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać dyplom doktorski w dyscyplinie biotechnologia. Dodatkowym atutem będzie specjalizacja w zakresie mikrobiologii lub biologii molekularnej drobnoustrojów oraz staż naukowy w zagranicznej jednostce badawczej. W związku z tematyką badawczą realizowaną w Zakładzie wymagane są, udokumentowane publikacjami, wiedza i doświadczenie eksperymentalne w zakresie: analiz aktywności biologicznej związków mogących stanowić podstawy do opracowania nowych leków antybakteryjnych, wykorzystania topoizomeraz bakteryjnych jako celów molekularnych w terapiach antybakteryjnych, umiejętność pracy z hodowlami drobnoustrojów i liniami komórkowymi. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagane są: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu genetyki drobnoustrojów i genetyki ogólnej, posiadanie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze: genetyki drobnoustrojów, genetyki ogólnej, inżynierii genetycznej, podstaw bioinformatyki. Ponadto, ze względu na obowiązki dydaktyczne, a także administracyjne w Zakładzie, Kandydat będący obcokrajowcem musi władać płynnie językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie. Wymagana jest także: udokumentowana umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej i chemii farmaceutycznej w języku angielskim, biegła znajomość zarówno typowego oprogramowania biurowego, jak i specjalistycznych programów, m.in. do obrazowania, dokumentacji i analiz materiału biologicznego, analizy statystycznej, tworzenia wzorów chemicznych, podstawowej analizy bioinformatycznej. Kandydat musi także wykazać dobrą znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www UŁ),
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata, w rozumieniu w/w ustawy (dostępne na stronie www UŁ),
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego (potwierdzenie znajomości jęz. angielskiego stosownym certyfikatem bądź dyplomem będzie dodatkowo punktowane),
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, patentów/zgłoszeń patentowych, doniesień konferencyjnych) .
  • list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 wraz ze zmianami)”.

W przypadku większej liczby Kandydatów zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Zakład Genetyki Drobnoustrojów Uniwersytetu Łódzkiego (pokój 385-388), ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 6354466 lub 42 635 47 72; e-mail: pstaczek@biol.uni.lodz.pl

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 listopada 2016.

Informacje

Data ogłoszenia: 31 października 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 listopada 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Genetyki Drobnoustrojów Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat