Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Wymiany Międzynarodowej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt naukowy (post-doc), pełen etat

Dyscyplina naukowa: ekonomia

Data ogłoszenia: 16.11.2016

Termin składania ofert: 30.11.2016

Link do strony uczelni: www.kwm.eksoc.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: katedrawm@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: +48426355210

Słowa kluczowe: analiza przestrzenna, ekonometria przestrzenna, sprawiedliwość środowiskowa, systemy społeczno-ekologiczne

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.10.2011 r.

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (lub ekwiwalentny)
 • Udokumentowane publikacjami doświadczenie badawcze w zakresie analizy przestrzennej
 • Wiedza z zakresu systemów społeczno-ekologicznych i ekonomii środowiska i zasobów naturalnych
 • Praktyczna znajomość metod i narzędzi analitycznych (statystyczno-ekonometrycznych)
 • Doświadczenie w międzynarodowej współpracy badawczej, potwierdzone publikacjami lub udokumentowanymi przygotowywanymi publikacjami w międzynarodowych zespołach
 • Staże międzynarodowe, udział w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach
 • Min. 1 artykuł opublikowany w czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports®) oraz zapowiedź dalszego zwiększenia listy publikacji
 • Umiejętność posługiwania się pakietem R lub Stata
 • Praktyczna znajomość narzędzi GIS, w szczególności w zakresie przeprowadzania analiz przestrzennych
 • Biegła znajomość języków: polskiego i angielskiego
 • kwestionariusz osobowy i dwa zdjęcia
 • życiorys
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
 • informacja dotycząca znajomości języków angielskiego i polskiego
 • informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 • opinie z ostatniego miejsca pracy

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

•    świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
•    opinie z ostatniego miejsca pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.12.2016


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 16 listopada 2016 Termin nadsyłania ofert: 30 listopada 2016 Termin rozstrzygnięcia: 7 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen