Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk Geograficznych

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Miast

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego

Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi w zakresie geografii, spośród następujących specjalności: geografia miast, geografia ekonomiczna, geografia turyzmu, geografia społeczna.

Data ogłoszenia konkursu: 06.12.2016 r.

Data składania ofert: 20.12.2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs i wymagane dokumenty należy dostarczyć lub nadesłać na adres:

Instytut Geografii Miast i Turyzmu, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 45 50; faks: 42 635 45 50

Opis:

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografia o specjalności wśród następujących – geografia miast, geografia ekonomiczna, geografia turyzmu, geografia społeczna, nadany przez uznaną polską lub zagraniczną uczelnię, lub tytuł profesora w wymienionym wyżej zakresie;
 • Co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej związane
  z prowadzeniem zajęć w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, turystyki i rekreacji, zarządzania miastami, polityki turystycznej w krajach europejskich, planowania przestrzeni turystycznej;
 • Zainteresowania badawcze obejmujące problemy przestrzeni miejskiej oraz analizę zjawisk turystycznych i rekreacyjnych w zróżnicowanych kontekstach terytorialnych i kulturowych;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach, oraz samodzielne opracowania monograficzne lub ich redakcja, także rozdziały w monografiach naukowych.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • Doświadczenie w pracy organizacyjnej na wyższej uczelni, w tym przygotowanie konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym;
 • Praktyczne umiejętności w prowadzeniu anglojęzycznych zajęć dydaktycznych;
 • Sprawność w kierowaniu zespołami badawczymi, zdolność współpracy w grupie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 • List motywacyjny skierowany do Komisji konkursowej;
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w UŁ;
 • Życiorys naukowy;
 • Odpis dyplomu doktora habilitowanego lub profesora;
 • Zestawienie potwierdzające dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz organizacyjne;
 • Oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi art. 109 ust 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.12.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 grudnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 grudnia 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Nauk Geograficznych Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: geografia Wymiar godzinowy: pełen etat