Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: ekonomia

Data ogłoszenia: 21.12.2016 r.

Termin składania ofert: do 05.01.2017, godz. 10.00

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs: e-mail: instytutgm@uni.lodz.pl lub osobiście

Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

90-255 Łódź

Sekretariat Instytutu Gospodarki Międzynarodowej: pok. B202

Telefon kontaktowy: (+48) 42 633 08 57

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta, biznes międzynarodowy, finanse międzynarodowe, gospodarka światowa, ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel międzynarodowy

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • Dyplom magistra nauk ekonomicznych
 • Specjalność naukowa z zakresu międzynarodowego biznesu, handlu, finansów z uwzględnieniem:
 • biznesu międzynarodowego – aspekty ekonomiczne, finansowe, zarządzanie;
 • korporacji transnarodowych – zarządzania i finansów;
 • marketingu międzynarodowego, w tym marketingu usług i instytucji finansowych;
 • finansów międzynarodowych,
 • inwestycji na rynkach międzynarodowych.
 • Przygotowany plan rozprawy doktorskiej i harmonogram realizacji kolejnych zadań wymaganych do otwarcia przewodu doktorskiego.
 • Obowiązek złożenia gotowej rozprawy – obrona pracy doktorskiej do grudnia 2018 r.
 • Minimum dwie opublikowane, recenzowane publikacje naukowe – z podaną liczbą punktów (wg wykazu MNiSW min. 10 pkt. każda). Dodatkowym atutem będą publikacje w języku angielskim.
 • Umiejętność redagowania tekstów naukowych i znajomość zasad publikowania tekstów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.
 • Umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i prowadzenia badań naukowych (zdolności analityczne, umiejętność formułowaniawniosków).

 • Bardzo dobra znajomośćjęzyka angielskiego (w stopniu ogólnym i Business English) – minimum B2 oraz znajomość innego języka obcego w stopniu minimum komunikacyjnym.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowanie materiałów dydaktycznych etc.
 • Udokumentowana praktyka w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i/lub szkoleń.
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera (MS Office).
 • Umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne (udokumentowane doświadczenie np. w organizacji konferencji czy projektów).
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z przedstawicielami różnych środowisk (w tym środowiskiem biznesu i jego otoczenia).
 • Otwartość na współpracę z zagranicą, w tym gotowość do podejmowania działań służących umiędzynarodowieniu prowadzonych badań.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • informację dotyczącą znajomości języka angielskiego. Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinię z ostatniego miejsca pracy.Termin składnia dokumentów (osobiście lub e-mailem) upływa: – 05.01.2017 r. godz. 10.00Termin rozstrzygnięcia konkursu: – 10.01.2017 r. godz. 13.00

Informacje

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 stycznia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 10 stycznia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: ekonomia Wymiar godzinowy: 1/1