Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska;

Miasto: Łódź;

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2016 r.;

Termin składania ofert: 5 stycznia 2017 r.;

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl;

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź (telefon kontaktowy: 42 665 57 50 lub e-mail: region@uni.lodz.pl);

Opis:

Kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • Posiadać stopień naukowy dr hab.;
 • biegle władać językiem polskim, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • bardzo dobrze znać język angielski lub francuski, umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach;
 • posiadać minimum dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu historii architektury, planowania rozwoju miast, projektowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • cechować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi z zakresu gospodarki przestrzennej;
 • posiadać dorobek naukowy w formie publikacji i aktywnego udziału w konferencjach oraz

Mile widziane:

 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem instytucjonalnym (administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami).

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie
skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny
  na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego) z załączonymi dwoma zdjęciami;
 • list motywacyjny oraz CV, wraz z listą publikacji, wykazem aktywnego uczestnictwa
  w konferencjach oraz projektach (z informacją o podmiocie realizującym projekt
  oraz źródle finansowania);
 • odpis nadania tytułu naukowego profesora;
 • oświadczenie, ze kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druk dostępny w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Łódzkiego);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 stycznia 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 stycznia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 9 stycznia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Dyscyplina naukowa: nauki techniczne, architektura i urbanistyka