Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Marketingu Wydział Zarządzania

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania UŁ, Katedra Marketingu

Miasto:

Łódź

Stanowisko:

adiunkta w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa:

nauki o zarządzaniu

Data ogłoszenia

4.01.2017 r.

Termin składania ofert:

18.01.2017 r. (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Link do strony uczelni:

www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Zarządzania UŁ, Katedra Marketingu UŁ, p. 236, Ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź, Telefon kontaktowy: 42 635 52 05

e-mail: katmarkt@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu;
 • bardzo dobrą znajomość oraz praktyczne umiejętności w zakresie marketingu, a w szczególności: e-marketingu, social mediów i ich praktycznej implikacji;
 • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami z zakresu e-marketingu, mediów społecznościowych i wykorzystania nowych technologii w biznesie;
 • widoczny dorobek publikacyjny (co najmniej 20 publikacji o charakterze naukowym z zakresu e-marketingu w wydawnictwach o zasięgu krajowym i zagranicznym);
 • doświadczenie związane z udziałem w konferencjach naukowych oraz wygłaszaniem referatów dotyczących problematyki e-marketingu, w szczegolności social mediów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć przez Internet(blended learning, e-learning), potwierdzone odpowiednim certyfikatem;
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych;
 • umiejetność realizacji zagadnień dotyczących problematyki jakości kształcenia;
 • doświadczenie w pracach organizacyjnych uczelni;
 • praktykę w organizacji konferencji naukowych;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet);.
 • doświadczenie w pracy w zespole;
 • publikacje na Liście A MNiSW będą dodatkowym atutem;

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie (odpisy) dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomu doktorskiego (lub równoważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora),
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty,
 • certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy tylko cudzoziemców),
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
 • oświadczenie, że UŁ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o przekazaniu w przypadku zatrudnienia wszystkich uprawnień do minimum kadrowego wyłącznie dla kierunków prowadzonych a Wydziale Zarządzania UŁ lub wskazanych przez władze Wydziału,
 • w przypadku zagranicznego dyplomu potwierdzenie z Biura Uznawalności Wykształcenia o autentyczności dyplomy i informacja o posiadaniu akredytacji uczelni zagranicznej, która taki dyplom wystawiła,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach oraz projektach badawczych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.01.2017.

Informacje

Data ogłoszenia: 4 stycznia 2017 Termin nadsyłania ofert: 17 stycznia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 23 stycznia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu