Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora

Zakład Biologii Bakterii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Zakład Biologii Bakterii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego.

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych;
 • znajomość problematyki i metod badawczych dotyczących klasycznej mikrobiologii
  w tym genetyki bakterii, biologii molekularnej oraz technik bioinformatycznych (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań nad S. aureus);
 • doświadczenie w prezentacji wyników pracy naukowej udokumentowane aktywnym udziałem w konferencjach naukowych;
 • posiadać doświadczenie w przygotowywaniu, składaniu i realizacji projektów badawczych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomu nadania stopnia doktora;
 • Informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym
 • Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz.1842 z późn. zm.);
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 • Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, pok. 269, (tel. kontaktowy 42 635 43 24),

e-mail: agmasz@biol.uni.lodz.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.02.2017 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.


Informacje

Data ogłoszenia: 3 lutego 2017 Termin nadsyłania ofert: 17 lutego 2017 Termin rozstrzygnięcia: 21 lutego 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Biologii Bakterii Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne - mikrobiologia Wymiar godzinowy: pełen etat