Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. DODATKOWE INFORMACJE: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii (pokój 4.16), ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 635 44 65; e-mail: jdlugo@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: biotechnologia drobnoustrojów, mikrobiologia przemysłowa

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami. Kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać dyplom doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia, w zakresie specjalności biotechnologia mikrobiologiczna uzyskany, najpóźniej cztery lata przed datą zamknięcia konkursu. Powinien wykazywać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną z mikrobiologii przemysłowej oraz biotechnologii drobnoustrojów. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu biotechnologii i mikrobiologii, a zwłaszcza mikrobiologicznej degradacji toksycznych związków organicznych, w tym barwników przemysłowych. Wymagana jest ponadto:

  • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii drobnoustrojów,
  • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców udokumentowana certyfikatem wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie),
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący przynajmniej 4 liczące się publikacje w czasopismach z listy A Wykazu Czasopism MNiSW,
  • udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych oraz czynny udział w życiu organizacyjnym i naukowym uczelni,
  • znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie naukowe i organizacyjne we współpracy międzynarodowej,
  • umiejętność planowania i prowadzenia doświadczeń naukowych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku biologia,

5) odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia, w zakresie specjalności biotechnologia mikrobiologiczna

6) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży ukończonych kursów i szkoleń),

11) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w przypadku wygrania konkursu,

12) informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.02.2017, godz. 12.00, Gmach A Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, III piętro, pokój 375.

Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 7 lutego 2017 Termin nadsyłania ofert: 15 lutego 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat