Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

inspektor ds. bhp

Inspektorat BHP Administracja

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź;
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie BHP Uniwersytetu Łódzkiego

Umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 8
lutego 2017 roku
Termin składania ofert:
do 17 lutego 2017 roku

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Inspektoratu BHP UŁ – ul. Piramowicza 3;
 • praca poza siedzibą Inspektoratu (praca w terenie);
 • praca przy komputerze;
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • realizacja zadań z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Łódzkim wynikających z obowiązujących przepisów prawa w obszarze bhp;
 • prowadzenie, wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, dokumentacji w zakresie bhp;
 • opracowywanie: procedur, instrukcji dotyczących bhp;
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, analiza wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz opracowywanie działań korygujących;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • prowadzenie audytów wewnętrznych oraz szkoleń w zakresie bhp;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie uczelni różnych form popularyzacji problematyki bhp.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • staż pracy: wymagany jest minimum 2-letni staż pracy na stanowisku Inspektora ds. bhp;
 • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 • rozwinięte umiejętności: komunikacyjne i interpersonalne; analitycznego myślenia, spostrzegawczości; motywowania innych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy; współpracy z ludźmi na różnym poziomie struktury organizacyjnej i pracy
  w zespole; przeprowadzania szkoleń;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy;
 • oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 wraz ze zmianami)”.

Dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora BHP / II.2017” należy składać w terminie do dnia: 17 lutego 2017 roku osobiście lub przesyłać na adres:

Uniwersytet Łódzki
Inspektorat BHP ul. Piramowicza 3, 90-254 Łódź pok. 8

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez UŁ (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacje

Data ogłoszenia: 8 lutego 2017 Termin nadsyłania ofert: 17 lutego 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Inspektorat BHP Miasto: Łódź Stanowisko: inspektor ds. bhp Wymiar godzinowy: 1/1