Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent naukowy

Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Miasto: Łódź

Stanowisko: Asystenta naukowego (pełen etat) w ramach projektu naukowo - badawczego NCBiR

pt. „Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku INK-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej”

Dyscyplina naukowa: Nanotechnologia

Data ogłoszenia: 03.04.2017

Termin składania ofert: 18.04.2017

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres mailowy;

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, ul. Pomorska 149/153 pok. 509 B 90-236 Łódź,

e-mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Telefon kontaktowy: +48 42 635 56 87

Słowa kluczowe:grafen, nanocząsteczki metali przejściowych, wielowarstwowe drukowanie, pigmenty, druk strumieniowy

Opis: Kandydat będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie części analiz w projekcie pod opieką pozostałych członków zespołu. Aktywność zatrudnionej osoby będzie odnosiła się do szerokiej grupy prac eksperymentalnych związanych z obsługą aparatury ultra wysokiej próżni (UHV) oraz technik badawczych: STM/STS/AFM i XPS/UPS wykonywanych w ramach projektu, co pozwoli na uzupełnienie działań prowadzonych przez pozostałych członków zespołu. Kandydat zaangażowany będzie głównie w opracowanie metody łączenia materiałów organicznych (atramentów) o różnych właściwościach w procesie druku wielowarstwowego metodą Ink-Jet układów OLED przy zachowaniu pełnej precyzji i kontroli. Realizacja wyżej wymienionego zadania będzie związana ze znalezieniem odpowiednich warstw buforach zapewniających brak mieszania się poszczególnych warstw nakładanych atramentów z jednoczesnym zachowaniem ich własności fizyko-chemicznych.

Kandydat powinien:

Posiadać dyplom uzyskania stopnia magistra w zakresie fizyki lub chemii.

Wykazać znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Umiejętność prowadzenia badań naukowych.

Mile widziana będzie umiejętności posługiwania się technikami analitycznymi w ultra wysokiej próżni.

Dokumenty aplikacyjne:

Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ,

Życiorys,

List motywacyjny,

Kserokopię dowodu osobistego,

Kserokopie (odpisy) dyplomów ukończenia studiów,

Certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy tylko cudzoziemców),

W przypadku zagranicznego dyplomu potwierdzenie z Biura uznawalności wykształcenia o autentyczności dyplomy i informacja o posiadaniu akredytacji uczelni zagranicznej, która taki dyplom wystawiła,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. z 2016 r.,poz. 922).

Termin rozstrzygnięcia konkursu –19.04.2017

Informacje

Data ogłoszenia: 3 kwietnia 2017 Termin nadsyłania ofert: 18 kwietnia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 19 kwietnia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego Miasto: Łódź Stanowisko: asystent naukowy Dyscyplina naukowa: nanotechnologia Wymiar godzinowy: pełny etat