Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Logistyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • legitymować się stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
 • posiadać minimum 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw, logistyki zwrotnej i ekologistyki,
 • udział w międzynarodowych projektach badawczych,
 • udokumentowane, publikacjami w czasopismach recenzowanych, doświadczenie badawcze z zakresu logistyki, logistyki zwrotnej oraz zarządzania łańcuchami dostaw,
 • dorobek organizacyjny w postaci organizacji konferencji i seminariów naukowych,
 • znajomość języka angielskiego wymagana do prowadzenia zajęć,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji,
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany).

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinię z ostatniego miejsca pracy.

Informacje

Data ogłoszenia: 24 maja 2017 Termin nadsyłania ofert: 12 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 19 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, ekonomia, specjalność: logistyka Wymiar godzinowy: pełny etat