Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Logistyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk logistycznych lub ekonomicznych,
 • legitymować się dorobkiem naukowym z zakresu logistyki,
 • posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z tematyki logistycznej (m.in. zarządzanie zapasami, logistyka dystrybucji),
 • wskazane jest doświadczenie związane z praktycznym stosowaniem rozwiązań logistycznych oraz współpracą z partnerami spoza instytucji naukowych,
 • znajomość języka angielskiego wymagana do prowadzenia zajęć,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i obowiązkowość.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany).

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinię z ostatniego miejsca pracy.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 24 maja 2017 Termin nadsyłania ofert: 12 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 19 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, ekonomia Wymiar godzinowy: pełny etat