Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Pracownia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk o Wychowaniu

REKTOR

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Pracowni Pedagogiki Specjalnej

Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym;

 • Posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika;
 • Ich zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej, mile widziane zainteresowanie problematyką nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną oraz doświadczenie zawodowe i publikacje naukowe w tym zakresie;
 • Posługują się biegle językiem angielskim;
 • Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym
 • Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie.

miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7,(tel. kontaktowy42665 57 10)

do dnia 7.06.2017 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 • Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu : 22.06.2017 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 25 maja 2017 Termin nadsyłania ofert: 7 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: pedagogika Wymiar godzinowy: 1