Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Pracownia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk o Wychowaniu

REKTOR

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Pracowni Pedagogiki Specjalnej

Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym;

 1. Posiadają dyplom doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie pedagogiki;
 2. Ich zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej (mile widzialna znajomość problematyki kobiet i rodzaju w wychowaniu). Posiadają dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych monografiach i czasopismach naukowych;
 3. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
 4. Posługują się biegle językiem angielskim;
 5. Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 6. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7,(tel. kontaktowy42665 57 10)

do dnia 7.06.2017 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomu nadającego stopień doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie pedagogiki;
 • Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym
 • Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy;

publikacji naukowych;

miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);

9. Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu : 22.06.2017 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 25 maja 2017 Termin nadsyłania ofert: 7 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: pedagogika Wymiar godzinowy: 1