Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Instytut Psychologii Wydział Nauk o Wychowaniu

REKTOR

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji

Instytutu Psychologii

Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiadają dyplom magistra psychologii;
 2. Mają zainteresowania naukowe w zakresie jednego z następujących obszarów:psychologia pracy, psychologia organizacji, psychologia zarządzania;
 3. Kandydaci powinni przedstawić wstępny projekt rozprawy doktorskiej z uwzględnieniem powyższych wymogów;
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem kandydata;
 5. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie;
 6. Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7, (tel. kontaktowy 42 665 57 10)

do dnia 7.06.2017 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego)

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 2. Kwestionariusz osobowy;
 3. Życiorys;
 4. Odpis dyplomu magistra w zakresie psychologii;
 5. Informacja o publikacjach, kursach, szkoleniach, konferencjach;
 6. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 7. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 9. Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.06.2017 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 25 maja 2017 Termin nadsyłania ofert: 7 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: psychologia Wymiar godzinowy: 1