Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Miasto: Łódź, Polska

Stanowisko naukowo-dydaktyczne: adiunkt

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo, językoznawstwo

Data ogłoszenia: 06-06-2017

Termin składania ofert: 27-06-2017 (decyduje data wpływu)

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytet Łódzki,

ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź, Polska, p. 213

e-mail: beagra@uni.lodz.pl

telefon kontaktowy: 42 665-56-15

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, literaturoznawstwo, językoznawstwo

Opis:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 j.t., ze zm.).

Kandydat musi wykazać się szeroką wiedzą z zakresu literaturoznawstwa angielskiego, historii i kultury Wielkiej Brytanii i krajów angielskiego obszaru językowego, brytyjskich i postkolonialnych studiów kulturowych. Kandydat powinien mieć doświadczenie badawcze z zakresu studiów diasporycznych i transatlantyckich, problematyki związanej z wielokulturowością i etnicznością.

Kandydat musi posiadać doktorat z zakresu literaturoznawstwa angielskiego oraz udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na możliwość zdobycia habilitacji w ciągu czterech lat. Kandydat musi znać język polski i angielski, pożądana jest znajomość innych języków.

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym, naukowo-edukacyjnym oraz doświadczenie w kierowaniu zespołami. Powinien mieć doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, a także doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim na różnych szczeblach kształcenia akademickiego, w tym wykładów i seminariów. Powinien też mieć doświadczenie w promocji prac licencjackich i magisterskich. Wymagane jest również doświadczenie w pracy w charakterze redaktora czasopism naukowych wydawanych w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym.

Będzie prowadził zajęcia (wykłady, ćwiczenia, i seminaria dyplomowe) w języku polskim i angielskim.

Zostanie mu powierzona opieka nad kołem naukowym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora
  • oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy oraz że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922 j.t.)

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28-06-2017.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 27 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 28 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Wymiar godzinowy: 1/1