Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Finansów Korporacji Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w jednym z podanych zakresów: ekonomia, finanse i bankowość, finanse oraz w jednej z następujących specjalizacji: rynki kapitałowe, zarządzanie finansami, bankowość, rachunkowość. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze finansów przedsiębiorstwa, w szczególności: rachunku kosztów, budżetowania, wyceny projektów inwestycyjnych, wyceny spółek. Doświadczenie praktyczne (poparte rekomendacjami lub zaświadczeniem) w analizie finansów i wyceny spółek, oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw jest wymagane. Wymagane jest również minimum roczne, doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni Wyższej, oraz umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym. Wymagana jest wiedza poparta doświadczeniem z zakresu pozyskania funduszy na badania naukowe. Wymagane jest opublikowanie lub wysłanie artykułu do czasopisma z impact faktorem z dziedziny ekonomii lub finansów. Wymagane jest zaawansowanie rozprawy doktorskiej na minimum 20% (według oświadczenia promotora, dołączyć konspekt rozprawy doktorskiej).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 28 czerwca 2017 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 21 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 28 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Korporacji Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, ekonomia Wymiar godzinowy: 1/1