Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Ubezpieczeń Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresiefinansów lub dyscyplin pokrewnych.Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru ubezpieczeń oraz finansów. Kandydat winien posiadać znaczący dorobek naukowy z zakresu ubezpieczeń oraz finansów (udokumentowany publikacjami). Wymagane doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym oraz biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Dodatkowymi atutami Kandydata będą:

- specjalistyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń (np. staż zawodowy w instytucjach ubezpieczeniowych, ukończenie studiów podyplomowych),

- udział w projektach badawczych,

- znajomość kilku języków obcych,

- znajomość narzędzi wykorzystywanych w analizach oraz umiejętność obsługi programówkomputerowych wspomagających te analizy.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www Uniwersytetu Łódzkiego) z dwoma zdjęciami,
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora
  • oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego),
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych,

Termin rozstrzygnięcia konkursu –do 07.07.2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 22 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 7 lipca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, finanse Wymiar godzinowy: 1/1