Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Informatyki Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki, Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Miasto: Łódź
Stanowisko: adiunkt w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne) (2 etaty)
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu
Data ogłoszenia: 11.04.2016
Termin składania ofert: 24.04.2016
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Informatyki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26; 90-237 Łódź; pok. 136 Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 50 45; e-mail: katinful@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- Wymagane wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych – dyscyplina nauki o zarządzaniu (preferowane) lub doktor inżynier z dyscypliny Informatyka.
- Ukończone studia wyższe ze specjalnością: Informatyka ekonomiczna, Informatyka w zarządzaniu, Informatyka i ekonometria lub inne w zakresie informatyki o podobnym profilu. Minimum dwuletnia praktyka w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
- Dobra znajomość narzędzi i ilościowych metod badawczych (mile widziane udokumentowanie badań poparte uczestnictwem w projektach finansowanych przez UE, NCN, NCBiR, inne instytucje).
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (udokumentowana); opcjonalnie - znajomość drugiego obcego języka mile widziana.
- Odpowiedni dorobek naukowy w zakresie: informatyki w zarządzaniu, informatyki ekonomicznej, zarządzania (co najmniej 10 publikacji, uczestnictwo w konferencjach naukowych).
- Możliwość występowania o środki badawcze z puli przeznaczonej dla młodych naukowców.
- Preferowana wiedza i umiejętności w zakresie: analizy i projektowania systemów (metodologie, modelowanie, wdrażanie, testowanie systemów); lub programowania (C, C#, Java, NET, inne); lub systemów bazodanowych; metod optymalizacji i prognozowania; lub narzędzi analityki biznesowej; architektury korporacyjnej i IT governance (architektura rozwiązań IT, wparcie transformacji IT).
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m. in. publikacje, udział w konferencjach, realizacja projektów badawczych, prowadzone zajęcia dydaktyczne, inne dyplomy i zaświadczenia).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2016


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 11 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 kwietnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny