Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

wykładowca

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii (Likwidacja od 01.10.2017r.) Wydział Filologiczny

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej

i Logopedii

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: wykładowca – w wymiarze pełnego etatu

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo, logopedia

DATA OGŁOSZENIA: 09.06.2017

TERMIN ZGŁASZANIA OFERT: 23.06.2017

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nauki humanistyczne, językoznawstwo, logopedia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

1. posiadają:

 • tytuł magistra filologii polskiej (językoznawstwo),
 • ukończone studia specjalistyczne, min. na poziomie licencjatu, dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy,
 • uprawnienia zawodowe w zakresie neurologopedii,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami mającymi zaburzenia mowy (min. dwa lata),
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
 • dorobek naukowy w postaci artykułów w recenzowanych czasopismach i pracach zbiorowych ogólnopolskich i zagranicznych

spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm. ) tj. :

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym /tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony/,
 • korzystają z pełni praw publicznych.

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora UŁ z prośbą o zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu/ów specjalisty, posiadanych certyfikatów.

Dokumenty można składać elektronicznie na adres dialekt@uni.lodz.pl lub za pośrednictwem poczty. Adres składania dokumentów: Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, pok. 3.92.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 9 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 23 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii (Likwidacja od 01.10.2017r.) Miasto: Łódź Stanowisko: wykładowca Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat