Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Informatyki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

KONKURS
NA STANOWISKO ASYSTENTA
W KATEDRZE INFORMATYKI
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent (pełen etat)

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka

DATA OGŁOSZENIA: 12.06.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.06.2017

LINK DO STRONY UCZELNI: http://www.uni.lodz.pl/oferty-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, programowanie, bazy danych,sieci komputerowe, sieci neuronowe

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

- posiadać tytuł naukowy magistra informatyki;

- posiadać zrealizowany program studiów doktoranckich w zakresie informatyki,

- biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych w tym języku;

- wykazywać się dorobkiem i aktywnością naukową w zakresie programowania, baz danych, sieci komputerowych:

- posiadać doświadczenie w dziedzinie dydaktyki informatyki również na poziomie studiów III stopnia,

- posiadać umiejętność programowania w językach Pascal, ADA, Java oraz C++,

- posiadać umiejętność pisania programów z użyciem pakietu FreeFem++,

- znać podstawy programowania w językach Common Lisp, PROLOG,

- posiadać doświadczenie akademickie w programowaniu baz danych (SQL, PL/SQL) i administrowaniu nimi,

- posiadać znajomość baz danych Oracle oraz Oracle Designer,

-posiadać umiejętność tworzenia dokumentów w języku LaTeX,

-posiadać podstawową wiedzę na temat administracji sieciami komputerowymi,

Wymagane dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz
z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy (kwestionariusz1 do pobrania ze strony http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/pliki-do-pobrania,

- życiorys,

- odpis dyplomu studiów magisterskich,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- dokument potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe itp.), dydaktycznych i organizacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Kandydaci proszeni są o złożenie ww. dokumentów w sekretariacie Katedry Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153, pokój B 325, e-mail: malgorzata.drewnowska@uni.lodz.pl, tel. (0-48-42) 635-57-39, osobiście (pon.-pt., w godz. 9-15).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dn. 27.06.2017r.

Zastrzegamy sobie prawo ich przeprowadzenia tylko z wybranymi osobami. Dojazd na rozmowę kwalifikacyjną
i pobyt z nią związany odbywa się na koszt własny kandydata.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.06.2017. Planowany początek zatrudnienia: 01.10.2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 26 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: informatyka Wymiar godzinowy: pełny etat