Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Instytut Filologii Germańskiej Wydział Filologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt na Wydziale Filologicznym; w Instytucie Filologii Germańskiej; w Zakładzie Literatury Niemieckojęzycznej; w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa: literaturoznwstwo niemieckie / kulturoznawstwo

Data ogłoszenia: 14.06.2017 r.

Termin składania ofert: 22.06. 2017 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: germanistyka@uni.lodz.pl (zgłoszenia tylko w formie elektronicznej)

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien:

 • mieć stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie kulturoznawstwo lub literaturoznawstwo oraz dorobek w zakresie tej dyscypliny (publikacje, wystąpienia na konferencjach, projekty etc);
 • specjalizować się w zakresie problematyki, związanej z literaturą i kulturą współczesną krajów niemieckojęzycznych, w szczególności dotyczącej XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii mediów (film, fotografia, printmedia) oraz problematyki interkulturalności;
 • być w stanie przedstawić plany, związane z dalszym rozwojem naukowym;
 • mieć znajomość języka niemieckiego zbliżoną do rodzimej znajomości (najlepiej popartą pobytami stypendialnymi w uniwersytetach niemieckich) lub być rodzimym użytkownikiem języka;
 • mieć ponadto doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem zajęć z praktycznej znajomości języka niemieckiego na poziomach C1-C2 oraz zajęć z wybranych zagadnień literatury i kultury niemieckojęzycznej;
 • legitymować się znajomościa języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • o ile kandydat(ka) jest rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego, powinien (powinna) znać język polski na poziomie dobrym (umiejętności komunikacyjne).

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych lub dyplom ukończenia studiów filologicznych,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2017 r.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 14 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 22 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat