Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien wykazać się:

 • tytułem magistra nauk ekonomicznych (mile widziane ukończenie kierunku Gospodarka Przestrzenna),
 • dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Rynku nieruchomości - Wycena,
 • doświadczeniem zawodowym w pracy na rynku nieruchomości,
 • zainteresowaniem pracą naukową,
 • biegłą znajomością języka polskiego oraz certyfikatem świadczącym o znajomości języka obcego ,
 • pozytywną opinią organizacji studenckiej lub opiekuna naukowego o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

Dodatkowo mile widziane:

 • znajomość podstaw języka innego niż wskazanego w certyfikacie
 • zainteresowania naukowe w zakresie funkcjonowania rynków nieruchomości

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych,
 • dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe kandydata, jak np. publikacje naukowe
 • opinię opiekuna naukowego,
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego w pracy na rynku nieruchomości, np. świadectwo pracy
 • informację dotyczącą znajomości języka obcego (np. Certificate in Advanced English, Business English Certificate),
 • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinię z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 13.07.2017rok

Informacje

Data ogłoszenia: 28 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 12 lipca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 13 lipca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, ekonomia Wymiar godzinowy: 1/1