Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Instytut Psychologii Wydział Nauk o Wychowaniu

REKTOR
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Zakładzie Psychologii Zdrowia
Instytutu Psychologii
Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Posiadają dyplom magistra psychologii;
2. Mają zainteresowania naukowe w zakresie psychologii zdrowia, psychologii
klinicznej, udokumentowane publikacjami;
3. Posługują się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem kandydata;
4. Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
5. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie.
Ponadto przydatne byłoby:
- ukończenie dodatkowych szkoleń, zwłaszcza w zakresie umiejętności psychospołecznych (zakończone certyfikatem);
- doświadczenie praktyczne, głównie w zakresie pracy z pacjentami, diagnostyki, itp.;
- koncepcja problematyki rozprawy doktorskiej (lub rozpoczęte badania) w obszarze psychologii zdrowia i klinicznej.
Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź pok. 7, (tel. kontaktowy 42 665 57 10) do dnia 13.07.2017 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego) Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć: 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego; 2. Kwestionariusz osobowy; 3. Życiorys; 4. Odpis dyplomu magistra w zakresie psychologii; 5. Informacja o publikacjach, kursach, szkoleniach, konferencjach; 6. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy; 7. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883); 9. Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2017 r.
Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 30 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 13 lipca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 25 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne - psychologia Wymiar godzinowy: pełny