Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pełnomocnik dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds.promocji

Wydział Filozoficzno-Historyczny Wydział Filozoficzno-Historyczny


Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Miasto: Łódź

Stanowisko: pełnomocnik dziekana ds. promocji, w wymiarze 1 etatu (stanowisko administracyjne)

Bezpośredni przełożony: dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (przewidywany okres próbny)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane humanistyczne bądź w dziedzinie nauk społecznych)
 • biegła znajomość języka polskiego literackiego w mowie i piśmie
 • płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • znajomość oferty dydaktycznej, historii, osiągnięć i kierunków badań prowadzonych przez Wydział
 • rozeznanie we współczesnym rynku akademickim i bieżącej sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce
 • płynne posługiwanie się podstawowymi narzędziami komputerowymi i cyfrowymi, portalami społecznościowymi i stronami internetowymi, umiejętność edycji tekstu itp.
 • znajomość prawa o szkolnictwie wyższym, prawa autorskiego i pokrewnych
 • dodatkowymi atutami będą m.in.: doświadczenie w pracy promocyjnej instytucji/organizacji/przedsiębiorstw; aktywna działalność w ramach organizacji pozarządowych (NGO), instytucji kultury, samorządu itp.; doświadczenie w pracy z młodzieżą; umiejętność obsługi programów graficznych; doświadczenie w wystąpieniach publicznych; prawo jazdy

Przewidywane obowiązki zawodowe:

 • promocja wszystkich kierunków studiów Wydziału oraz budowanie marki Wydziału jako instytucji badawczej i dydaktycznej
 • promowanie osiągnięć naukowych Wydziału
 • prowadzenie bieżące kontaktów Wydziału ze szkołami średnimi, realizowanie umów patronackich, spotkania promocyjne
 • tworzenie wizerunku Wydziału, w tym poprzez portale społecznościowe
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Wydziału
 • tworzenie materiałów promocyjnych
 • kontakt z prasą i mediami, dla propagowania badań i oferty dydaktycznej Wydziału
 • ścisła współpraca z Centrum Promocji UŁ w ogólnouniwersyteckich akcjach promocyjnych i w sprawnej promocji Wydziału
 • koordynowanie wydziałowego Zespołu ds. Promocji i animowanie działań promocyjnych poszczególnych części Wydziału
 • kontynuowanie i propagowanie wydziałowych akcji promocyjnych związanych z polityką promocyjną Uniwersytetu (Uniwersytet Zawsze Otwarty)
 • tworzenie kampanii promocyjnych, adresowanych do różnych grup adresatów – lokalnych, krajowych, zagranicznych
 • współorganizowanie i dokumentowanie fotograficzne wydarzeń i uroczystości wydziałowych
 • współpraca z kołami naukowymi oraz samorządem studenckim

Oczekujemy:

 • dyspozycyjności (niektóre obowiązki wykonywane będą poza zasadniczymi godzinami pracy, w tym w dni co do zasady wolne od pracy)
 • zrozumienia specyfiki edukacji akademickiej we wszystkich jej ekonomicznych, społecznych i misyjnych aspektach oraz konieczności wiązania tradycji i nowoczesności
 • szacunku dla humanistyki
 • komunikatywności, umiejętności interpersonalnych, retorycznych i innych przydatnych w wystąpieniach publicznych
 • samodzielności i twórczego podejścia do pracy
 • umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej
 • prawdomówności, poczucia odpowiedzialności oraz lojalności wobec pracodawcy i współpracowników
 • wysokiego poczucia estetyki
 • wysokiej kultury osobistej, empatii, tolerancji i życzliwości wobec innych.

Wymagane dokumenty: 1. podanie do Dziekana WF-H UŁ; 2. list motywacyjny; 3. curriculum vitae; 4. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej; 5. ewentualne materiały dodatkowe dokumentujące dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Prosimy o zamieszczenie w liście motywacyjnym następującej klauzuli: „Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.”

Data ogłoszenia: 7 lipca 2017 r.

Termin nadsyłania ofert: 8 września 2017 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 października 2017 r.

Zgłoszenie/Kontakt: Zgłoszenia, z dopiskiem „pełnomocnik ds. promocji” należy dostarczyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, 90–219 Łódź, pokój 05.

Zastrzegamy sobie prawo do wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Koszty związane z przybyciem na rozmowę kwalifikacyjną pokrywa kandydat.

Informacje

Data ogłoszenia: 7 lipca 2017 Termin nadsyłania ofert: 8 września 2017 Termin rozstrzygnięcia: 8 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny Miasto: Łódź Stanowisko: pełnomocnik dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds.promocji Wymiar godzinowy: pełen etat