Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

aystent

Katedra Logistyki Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, Zakład Doskonalenia Procesów Operacyjnych
Miasto: Łódź
Stanowisko: asystent w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu
Data ogłoszenia: 7.07.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: 42 635 52 315 lub e-mail: logistykawz@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- uzyskany tytuł magistra w dziedzinie nauk ekonomicznych;
- zainteresowania badawcze w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, doskonalenia procesów operacyjnych;
- posiadać dorobek publikacyjny z zakresu logistyki/ zarządzania łańcuchem dostaw/ doskonalenia procesów operacyjnych (co najmniej 5 publikacji, których tytuły zostały uwzględnione aktualnej na liście MNiSW);
- posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, doskonalenia procesów operacyjnych;
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
- udział w co najmniej 5 konferencjach naukowych i biznesowych;
- udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w praktyce gospodarczej na stanowiskach menedżerskich w dziale zakupów.
Dodatkowe wymagania:
- znajomość drugiego języka obcego nowożytnego (niemieckiego, francuskiego) potwierdzona certyfikatem.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:
- kwestionariusz osobowy,
- CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- wykaz publikacji,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia).
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 11.09.2017

Informacje

Data ogłoszenia: 7 lipca 2017 Termin nadsyłania ofert: 20 lipca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 11 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki Miasto: Łódź Stanowisko: aystent Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny