Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektorat BHP Administracja

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Inspektoracie BHP Uniwersytetu Łódzkiego

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Termin składania ofert:
25 lipca 2017 roku

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Inspektoratu BHP UŁ – ul. Piramowicza 3;
 • praca poza siedzibą Inspektoratu (praca w terenie);
 • praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • realizacja zadań z obszaru bhp w Uniwersytecie Łódzkim wynikających z obowiązujących przepisów prawa w obszarze bhp;
 • prowadzenie, wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, dokumentacji
  w zakresie bhp;
 • opracowywanie: procedur, instrukcji dotyczących bhp;
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, analiza wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz opracowywanie działań korygujących;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • prowadzenie audytów wewnętrznych oraz szkoleń w zakresie bhp;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie uczelni różnych form popularyzacji problematyki bhp.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy;
 • staż pracy: wymagany jest minimum 2-letni staż pracy na stanowisku Inspektora ds. bhp;
 • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej konwersacji;
 • rozwinięte umiejętności: komunikacyjne i interpersonalne; analitycznego myślenia, spostrzegawczości; motywowania innych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy; współpracy z ludźmi na różnym poziomie struktury organizacyjnej i pracy w zespole; przeprowadzania szkoleń;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i danymi kontaktowymi kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora BHP UŁ/VII.2017” należy dostarczyć osobiście w godzinach 8-15 (pok. 8) lub przesłać na adres:

Uniwersytet Łódzki
Inspektorat BHP
ul. Piramowicza 3, 90-254 Łódź
tel. kontaktowy 042 635 42 67

w terminie do dnia: 25 lipca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez UŁ (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Informacje

Data ogłoszenia: 10 lipca 2017 Termin nadsyłania ofert: 25 lipca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Inspektorat BHP Miasto: Łódź Stanowisko: inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Wymiar godzinowy: 1/1