Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profespr nadzwyczajny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Dyscyplina naukowa: socjologia

Data ogłoszenia: 19.04.2016

Termin składania ofert: 10.05.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Instytut Socjologii

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

90-214 Łódź

pokój A230

Telefon kontaktowy 42 635 52 63

e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora, socjologia, socjologia dewiacji, socjologia organizacji, stygmatyzacja społeczna, instytucje totalne, metody jakościowe

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie socjologia;
 • Zainteresowania naukowe i badawcze z zakresu socjologii, socjologii dewiacji, socjologii organizacji, metod jakościowych;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach socjologia i praca socjalna;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć: metody jakościowe i ilościowe, socjologia zasobów ludzkich, socjologia organizacji i patologii organizacyjnych, socjologia dewiacji, wielokulturowość w zarządzaniu, społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • Dorobek publikacyjny z zakresu socjologii emocji, socjologii dewiacji, socjologii instytucji totalnych, socjologii organizacji i patologii organizacyjnych, socjologii zasobów ludzkich, metod jakościowych, etnografii organizacyjnej;
 • Aktywność związana z udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu socjologii emocji, socjologii instytucji totalnych, socjologii zasobów ludzkich, socjologii organizacji i patologii organizacyjnych, socjologii instytucji totalnych, socjologii dewiacji, społecznej etykietyzacji;
 • Doświadczenie w udziale w projektach badawczych krajowych i zagranicznych (finansowanym w postępowaniu konkursowym, np. przez Narodowe Centrum Nauki, Unię Europejską);
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w kraju i zagranicą;
 • Odbyte lub odbywane (w trakcie trwania, lecz kończące się przed rokiem akad. 2016/17) zagraniczne staże badawcze typu post-doc. związane ze wspomnianą problematyką (socjologia dewiacji, socjologia organizacji, metody jakościowe, etnografii organizacyjnej);
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 16.05.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 19 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 10 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 16 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Miasto: Łódź Stanowisko: profespr nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne