Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku geografia lub gospodarka przestrzenna;
 2. posiadać dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub nauk o Ziemi;
 3. biegle władać językiem polskim, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 4. bardzo dobrze znać język angielski (lub francuski), umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach;
 5. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (najchętniej na wyższej uczelni) z zakresu geografii ekonomicznej, planowania przestrzennego, planowania i zarządzania rozwojem miast (co najmniej w liczbie 100 godzin);
 6. cechować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi z zakresu geografii ekonomicznej, planowania przestrzennego, planowania i zarządzania rozwojem miast;
 7. posiadać wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i interpersonalne oraz cechować się sumiennością i kreatywnością w działania i aspiracjami naukowymi;
 8. posiadać co najmniej 3 publikacje naukowe z zakresu geografii ekonomicznej, planowania przestrzennego, planowania i zarządzania rozwojem miast.

Mile widziane:

 • aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub aplikacyjnych,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń akademickich (konferencji i seminariów),
 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem instytucjonalnym (administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami),
 • ukończenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i naukowo-dydaktyczne.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami w dniu 6 września br.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie
skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny
  na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego) z załączonymi dwoma zdjęciami;
 2. list motywacyjny oraz CV, wraz z listą publikacji i kserokopią co najmniej 3 publikacji, wykazem aktywnego uczestnictwa w konferencjach oraz projektach (z informacją o podmiocie realizującym projekt oraz źródle finansowania);
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora;
 4. oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druk dostępny w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Łódzkiego);
 5. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego oraz przebyte kursy i szkolenia;
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 7. opinia z ostatniego miejsca pracy;

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 września 2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 17 lipca 2017 Termin nadsyłania ofert: 31 sierpnia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 6 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, nauki geograficzne; Wymiar godzinowy: 1/1