Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Chemii Organicznej Wydział Chemii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja:Uniwersytet Łódzki

Miasto:Łódź

Stanowisko:adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:chemia, specjalność: chemia organiczna

Data ogłoszenia: 10.08.2017 r.

Termin składania ofert:23.08.2017 r.

Link do strony uczelni:www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Chemii UŁ

ul. Tamka 12, pok. 4-215, Łódź 91-403

Telefon kontaktowy: (+48 42)635 57 50,

e-mail: kchemorg@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia
1 października 2011 r. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia organiczna oraz znać język polski w mowie i piśmie w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy naukowej w zakresie syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości nowoczesnych technik syntezy związków metaloorganicznych. Ponadto wymagana jest umiejętność pisania tekstów w języku angielskim z zakresu chemii organicznej
i metaloorganicznej, udokumentowaną opublikowaniem co najmniej 5 artykułów w czasopismach z „listy filadelfijskiej” jak również odbycie min. 10 miesięcznego stażu podoktorskiego (krajowego lub zagranicznego) (na dzień rozpoczęcia pracy). Wymagany jest również czynny udział w konferencjach naukowych. Kandydat powinien legitymować się umiejętnością pozyskania funduszy na badania naukowe, oraz doświadczeniem
w kierowaniu grantami naukowymi uzyskanymi w krajowych lub europejskich postępowaniach kwalifikacyjnych NCN, KBN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik w najmniej jednym grancie badawczym). Od kandydata wymagana jest także znajomość technik prowadzenia badań biologicznych (m.in. badania cytotoksyczności, badania aktywności białek oraz umiejętność interpretacji uzyskanych wyników). Kandydat powinien również posiadać obszerną wiedzę i doświadczenie w zakresie biologicznie orientowanej chemii kompleksów metaloorganicznych ze szczególnym uwzględnieniem substancji o aktywności przeciwnowotworowej. Wymagane jest też doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w dziedzinie chemii organicznej lub dziedzin pokrewnych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym listę publikacji z aktualnym IF oraz listę wystąpień konferencyjnych wraz z wykazem prowadzonych dotychczas zajęć dydaktycznych (rodzaj zajęć, liczba godzin).

- list referencyjny ze stażu podoktorskiego

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 10 sierpnia 2017 Termin nadsyłania ofert: 23 sierpnia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 15 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: chemia organiczna Wymiar godzinowy: 1/1