Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asysent

Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

KONKURS
NA STANOWISKO ASYSTENTA
W KATEDRZE FIZYKI JĄDROWEJ I BEZPIECZEŃSTWA RADIACYJNEGO
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent (pełny etat)

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka

DATA OGŁOSZENIA: 28.08.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.09.2017

LINK DO STRONY UCZELNI: http://www.uni.lodz.pl/oferty-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, programowanie, bazy danych,sieci komputerowe, sieci neuronowe

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

- Posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyki

- Posiadać umiejętności w zakresie programowania oraz projektowania aplikacji mobilnych

Posiadać umiejętność programowania w językach: Javascrip, Boo, C#, Java, PHP.

Znać aktualną składnię i normy języków HTML5, CSS.

Posiadać umiejętność używania frameworków jQuery oraz Ionic.

Posiadać umiejętność tworzenia projektów z użyciem programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects.

Znać środowiska służące tworzeniu trójwymiarowych materiałów interaktywnych, aplikacji i gier ze szczególnym uwzględnieniem Unity 3D.

Posiadać wiedzę w zakresie Autodesk Autocad, Autodesk 3ds Max.

Znać technologię Oculus Rift.

- Biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

- Biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych w tym języku.


- - Posiadać predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej, w tym umiejętność pracy w zespole, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy ze

studentami czy umiejętności organizacyjne.

Wymagane dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz
z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania ze strony http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/pliki-do-pobrania,

- życiorys,

- odpis dyplomu studiów magisterskich,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- dokument potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe itp.), dydaktycznych i organizacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE: Kandydaci proszeni są o złożenie ww. dokumentów w sekretariacie Katedry Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153, pokój B 411, e-mail: eswiatla@uni.lodz.pl , tel. (0-48-42) 635-56-21, osobiście (pon. - pt., w godz. 10-14).

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.09.2017r.

Planowany początek zatrudnienia: 01.10.2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 28 sierpnia 2017 Termin nadsyłania ofert: 8 września 2017 Termin rozstrzygnięcia: 12 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Miasto: Łódź Stanowisko: asysent Dyscyplina naukowa: informatyka Wymiar godzinowy: peły etat