Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

lektor

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Jednostki Pozawydziałowe

Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców ogłasza konkurs na stanowisko lektora.Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra w zakresie filologii polskiej oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej. Od kandydata wymagana jest znajomość gramatyki opisowej języka polskiego.

Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe obejmujące co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego.

Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word i PowerPoint.

Dodatkowymi atutami kandydata będą rozwinięte kompetencje interkulturowe, publikacje naukowe, doświadczenia konferencyjne i/lub osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane
do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys (CV),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ),

że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet

Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

  • informacja dotycząca znajomości języków obcych
  • zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego.
  • Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytet Łódzki 90-231 Łódź, ul. Matejki 21/23 do dnia 14.09.2017 r.
  • Telefon kontaktowy: 42 635-47-00,

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2017 r.

(UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

Informacje

Data ogłoszenia: 1 września 2017 Termin nadsyłania ofert: 14 września 2017 Termin rozstrzygnięcia: 20 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Pozawydziałowe, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Miasto: Łódź Stanowisko: lektor Dyscyplina naukowa: język polski, glottodydaktyka