Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

kierownik projektu

Zakład Biologii Bakterii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Oferta zatrudnienia pracownika administracyjnego na stanowisko kierownika zarządzającego projektem

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Stanowisko: kierownik zarządzający projektem w ramach PO IR 2014-2020 Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze

na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Zakładzie Biologii Bakterii

w wymiarze 1/2 etatu, okres zatrudnienia: 01.05.2018-30.04.2021

Data ogłoszenia: 06.09.2017 r.

Termin składania ofert: 08.09.2017 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

 • -stanowisko zostanie utworzone w sytuacji, gdy składany do NCBR projekt uzyska finansowanie, w związku z tym z wyłonioną w ramach konkursu osobą zostanie podpisana umowa warunkowa
 • -zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.maszewska@biol.uni.lodz.pl
 • -osoba do kontaktu dr Agnieszka Maszewska tel.: 42 635 43 24

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko kierownika zarządzającego projektem

Wymagania od kandydatów:

-posiadane wykształcenie wyższe, preferowane kierunki zarządcze lub ekonomiczne,

-posiadane minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku zarządczym, projektu/projektów badawczych,

-posiadane minimum 3 letnie doświadczenie związane z rozliczaniem projektu/projektów dofinansowanych ze środków UE,

-preferowane doświadczenie w rozliczaniu projektów w ramach konkursów organizowanych i zarządzanych przez NCBiR,

-znajomość unijnych i krajowych przepisów i dokumentów związanych z funduszami strukturalnymi, w szczególności z EFRR,

-umiejętności zarządcze, organizacyjne oraz rozwiązywania problemów,

-biegłość w obsłudze komputera: znajomość pakietu MS Office, przeglądarek internetowych, programów obsługujących pocztę elektroniczną,

-dodatkowe atuty: znajomość systemu informatycznego SL2014, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w administracji publicznej.

Kluczowe zadania:

 • koordynowanie administracyjne projektem,
 • -nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod kątem finansowym, w szczególności dbanie o prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przyznanych w ramach Projektu i kontrola tego, czy planowane wydatki kwalifikują się do pokrycia ich w ramach środków uzyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • -sporządzanie raportów,
 • -rozliczenie końcowe projektu,
 • -wybór podmiotu, który przeprowadzi audyt ,
 • -staranne, profesjonalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie prac związanych z obsługą Projektu, przy wykorzystaniu zasobów oddanych przez UŁ oraz własnych,
 • -niezwłoczne, pisemne informowanie UŁ o wszelkich ryzykach mających wpływ na jakościowe i terminowe zrealizowanie Projektu wraz z podaniem ich przyczyn oraz propozycji niwelacji ryzyk.

Wymagane dokumenty:

 • -Podanie o zatrudnienie skierowane do Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego;
 • -Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • -Życiorys;
 • -Odpis dyplomu;
 • -Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 • -Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.09.2017 r.

Koszty związane z ewentualną koniecznością przybycia na rozmowę kwalifikacyjną pokrywa zainteresowany. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Wybranie oferty nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 września 2017 Termin nadsyłania ofert: 8 września 2017 Termin rozstrzygnięcia: 8 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Biologii Bakterii Miasto: Łódź Stanowisko: kierownik projektu Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne/ o zarządzaniu