Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

(Nieaktualne od 20.02.2017r) Zakład Logistyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Logistyki

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt (stanowisko naukowo – dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, ekonomia, logistyka

Data ogłoszenia: 19 kwietnia 2016 r.

Termin składania ofert: do 10 maja 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:Zakład Logistyki

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy:42 635-52-12

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, logistyka

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk społecznych,
 • legitymować się dorobkiem naukowym z zakresu socjologii lub logistyki społecznej,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z tematyki logistycznej, w tym zarządzania łańcuchem dostaw i zaopatrzenia
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i obowiązkowość.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany).

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinię z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –do 12 maja 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 19 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 10 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, (Nieaktualne od 20.02.2017r) Zakład Logistyki Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: 1/1