Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Ekonometrii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Katedra Ekonometrii

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: ekonometria, nauki ekonomiczne, informatyka

Data ogłoszenia: 19 kwietnia 2016 r.

Termin składania ofert: 10 maja 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katera Ekonometrii

Instytut Ekonometrii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 (pok. B-105)

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: (42) 635 52 48; e-mail: katek@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: asystent, Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Łódzki

Opis:

Wymagania dla kandydatów:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Mając na uwadze rozwój i strukturę personalną Katedry oraz jej profil badawczykandydat powinien posiadać:

 • tytuł zawodowy magistra z ekonomii,
 • tytuły zawodowe licencjata oraz magistra z informatyki i ekonometrii lub analityki gospodarczej,
 • tytuł zawodowy inżyniera informatyki,
 • bardzo dobre wyniki w nauce osiągane w trakcie studiów I, II i III stopnia,
 • doświadczenie w pracy z Excelem (szczególnie w zakresie przygotowania i analizy danych statystycznych oraz wykorzystania języka Excel VBA),
 • doświadczenie z zakresu programowania komputerów w języku Java oraz Excel VBA,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy akademickiej, w tym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów ekonometrycznych oraz w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z użyciem programu Excel,
 • bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • zainteresowania naukowe zgodne z profilem naukowo-dydaktycznym Katedry Ekonometrii, zwłaszcza w zakresie zastosowań modeli ekonometrycznych,
 • znajomość problematyki ekonomicznej (szczególnie w zakresie tematyki wzrostu gospodarczego oraz nierówności ekonomicznych),
 • znajomość problematyki modelowania ekonometrycznego (w tym problemu prognozowania i symulacji),
 • znajomość problematyki informatycznej (szczególnie w zakresie programowania oraz obróbki danych),
 • udział w konferencjach naukowych,
 • publikacje o charakterze ekonomiczno-ekonometrycznym w renomowanych czasopismach naukowych,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczych,
 • umiejętność pracy w zespołach badawczych,
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Do obowiązków pracownika należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych o ww. profilu, działalność organizacyjna oraz udział w badaniach naukowych.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
 2. kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 3. życiorys,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12 maja 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 19 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 10 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: 1/1