Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszego wykładowcy

Katedra Zarządzania Wydział Zarządzania

andydat powinien posiadać:
- stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
- bardzo dobrą znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie: klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne, współczesne koncepcje i metody zarządzania – głównie bazujące na podmiotowym podejściu do ludzi w organizacji: organizacja procesowa (reengineering), zarządzanie zmianą, coaching, mentoring, benchmarking, TQM, POS (Positive Organizational Scholarship), a także outsorcing, Zachowania organizacyjne, komunikowanie się w organizacji,
- co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym,
- doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu: podstaw zarządzania, rozwoju umiejętności profesjonalnych, narzędzi i technik rozwoju i doskonalenia organizacji, coaching, a także wykładów w uczelniach zagranicznych,
- kursy i szkolenia z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych, potwierdzone certyfikatami,
- biegłą znajomość języka polskiego, znajomość języka angielskiego (znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem),
- umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu: klasycznych i nowoczesnych struktur organizacyjnych, współczesnych koncepcji i metod zarządzania, komunikowania się w organizacji,
- dorobek naukowy (co najmniej 10 publikacji w czasopismach recenzowanych), doświadczenie związane z udziałem w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wygłaszaniem referatów
- udział w projektach badawczych (ministerialnych lub unijnych) będzie dodatkowym atutem,
- doświadczenie organizacyjne w pracy na uczelni wyższej, związane z pracą Rady Wydziału, nadzorem merytorycznym nad realizacją programów kształcenia (kierunków, specjalności), programami studenckimi (Erasmus, MOST itp.).
- umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet, SPSS),
- doświadczenie w kontaktach z biznesem oraz JST,
- umiejętność pracy w zespole.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:
- podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora UŁ,
- kwestionariusz osobowy UŁ,
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopie (odpisy) dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomu doktorskiego,
- dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe, w przypadku braku certyfikatów językowych oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),
- certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy tylko cudzoziemców),
- oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust. 1. Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o przekazaniu w przypadku zatrudnienia wszystkich uprawnień do minimum kadrowego wyłącznie dla kierunków prowadzonych na Wydziale Zarządzania UŁ lub wskazanych przez władze Wydziału,
- w przypadku zagranicznego dyplomu potwierdzenie z Biura Uznawalności Wykształcenia o autentyczności dyplomu i informacja o posiadaniu akredytacji uczelni zagranicznej, która taki dyplom wystawiła,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach oraz projektach badawczych,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 22 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miasto: Łódź Stanowisko: starszego wykładowcy Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny