Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji
i Nieruchomości

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt (pracownik naukowo – dydaktyczny) w wymiarze pełnego etatu, podstawowe miejsce pracy

Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, Ekonomia

Data ogłoszenia: 22.04.2016

Termin składania ofert: 13.05.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Instytut Gospodarki Przestrzennej

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: (48 42) 635 51 90

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, inwestowanie na rynku nieruchomości, ocena ekonomicznej efektywności inwestycji rzeczowych, wycena nieruchomości

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji oraz udziału w konferencjach naukowych
 • wykazać się biegłą znajomością języka polskiego oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykazać się doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego w pracy na rynku nieruchomości, np. świadectwo pracy
 • informację dotyczącą znajomości języka angielskiego (np. Certificate in Advanced English, Business English Certificate).
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 16.05.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 22 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 13 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 16 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen