Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Finansów i Rachunkowości MSP Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,Katedra Finansów i Rachunkowości MSP

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa:nauki ekonomiczne, ekonomia

Data ogłoszenia:26 kwietnia 2016 r.

Termin składania ofert: 17 maja 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Finansów i Rachunkowości MSP

Instytut Finansów

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 53 40, 42 635 51 89

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko asystenta, finanse,rachunkowość,

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończeniastudiów doktoranckich z zakresu ekonomii oraz zaawansowaną koncepcję rozprawy doktorskiej wraz z wszczętym przewodem.Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze finansów i rachunkowości MŚP jak również praktykę dydaktyczną. Mile widziane jest uczestnictwo w projektach badawczych. Ponadto kandydat powinien cechować się kreatywnością, aspiracjami naukowymi, sumiennością i obowiązkowością oraz posiadać znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  • informację dotyczącą znajomości języka angielskiego (np. Certificate In English).
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu –19 maja 2016 r

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów i Rachunkowości MSP Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: 1/1