Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Dyscyplina naukowa: finanse

Data ogłoszenia: 26.04.2016

Termin składania ofert: 17.05.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs: email: sekremsg@uni.lodz.pl lub osobiście

Katedra Międzynarodowych

Stosunków Gospodarczych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

90-255 Łódź

Telefon kontaktowy (+48) 42 633 08 57

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 • Specjalność naukowa z zakresu finansów międzynarodowych
  ze szczególnym uwzględnieniem:

- międzynarodowych rynków finansowych,

- międzynarodowych instytucji finansowych,

- międzynarodowej integracji finansowej (w szczególności w Unii Europejskiej),

- instrumentów finansowych rynku pieniężnego, kapitałowego oraz instrumentów pochodnych,

- analizy opłacalności inwestowania w instrumenty finansowe,

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Bardzo dobra znajomośćjęzyka angielskiego (w stopniu ogólnym i Business English) i innego języka obcego w stopniu minimum podstawowym
 • Realizacja obowiązujących programów nauczania zgodnie z kryteriami Krajowych Ram Kwalifikacji oraz umiejętności ich opracowywania
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office lub podobny), znajomość programów do analizy technicznej (np. Metastock, Amibroker) i umiejętność ich wykorzystania na zajęciach ze studentami
 • Umiejętność redagowania tekstów naukowych
 • Umiejętnośćposzerzania wiedzy i prowadzenia badań naukowych (zdolności analityczne, umiejętność wyciągania i formułowaniawniosków)
 • Umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne (np. doświadczenie
  w organizacji konferencji naukowych)
 • Doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej i co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy na uczelni wyższej
 • Pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy na pełny etat

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse,
 • informację dotyczącą znajomości języka angielskiego,
 • informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 • Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinie z ostatniego miejsca pracy.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20.05.2016


Informacje

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 20 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: 1/1