Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: ekonomia

Data ogłoszenia: 26.04.2016

Termin składania ofert:17.05.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs: email. sekremsg@uni.lodz.pl lub osobiście

Katedra Międzynarodowych

Stosunków Gospodarczych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

90-255 Łódź

Telefon kontaktowy (+48) 42 633 08 57

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta , międzynarodowe stosunki gospodarcze

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • Dyplom magistra nauk ekonomicznych
 • Specjalność naukowa z zakresu finansów międzynarodowych z uwzględnieniem:
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, SPSS Statistic, Gephi), znajomość aplikacji:
 • Umiejętność redagowania tekstów naukowych
 • Umiejętnośćsamodzielnego poszerzania wiedzy i prowadzenia badań naukowych (zdolności analityczne, umiejętność formułowaniawniosków)
 • Umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne (udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i projektów edukacyjnych)
 • Odpowiedni dorobek naukowy w zakresie finansów międzynarodowych (co najmniej 10 publikacji naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych).
 • Minimum roczna praktyka w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Otwarty przewód doktorski
 • Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami
 • Nakładamy obowiązek złożenia do grudnia 2016 roku pracy doktorskiej
 • międzynarodowych rynków finansowych,
 • polityki pieniężnej głównych banków centralnych
 • rachunkowości międzynarodowej,
 • bankowości.
 • Bardzo dobra znajomośćjęzyka angielskiego (w stopniu ogólnym i business English) oraz innego języka obcego w stopniu minimum podstawowym
 • Tresus Dealing Room,
 • Thomson Reuters Eikon.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • informację dotyczącą znajomości języka angielskiego
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20.05.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 20 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: 1/1