Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Studiów Politologicznych

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w wymiarze pełnego etatu

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce

DATA OGŁOSZENIA: 4 maja 2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 maja 2016

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs, stanowisko profesora nadzwyczajnego, nauki o polityce, teoria polityki, systemy polityczne, rozwój politologii w Rumunii.

OPIS: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej WSMiP UŁ.

I. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1. stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce,

2. znaczący dorobek naukowy,

3. doświadczenie dydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej.

II. Kryteria dodatkowe:

1. wszechstronność dorobku naukowego (publikacje, udział w konferencjach naukowych, współpraca międzynarodowa, inne),

2. zainteresowania naukowe – nauki po polityce, teoria polityki, system polityczny Rumunii i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,

3. znajomość języków obcych; z uwagi na profil naukowy Katedry oraz zainteresowań naukowych: języka angielskiego oraz bierne i czynne posługiwanie się językiem rumuńskim.

III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o zatrudnienie w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej WSMiP UŁ skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,

2. kwestionariusz osobowy,

3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

4. kopia dyplomu doktora habilitowanego,

5. wykaz dorobku naukowego –spis publikacji, udział w konferencjach naukowych, inne

6. oświadczenie zgodne z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

7. oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Pok. 109

ul. Składowa 41/43

90-127 Łódź

oraz mailowo: ispul@uni.lodz.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 maja 2016

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 4 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Wymiar godzinowy: 1/1