Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Cytofizjologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych oraz zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w zakresie specjalności biologia komórki. Kandydat powinien wykazać się znajomością podstaw teoretycznych i praktycznego zastosowania następujących technik badawczych: mikroskopii fluorescencyjnej, mikroskopii elektronowej, immunocytochemii, immunoprecypitacji, autoradiografii, cytofotometrii i cytometrii przepływowej, Western blot oraz posługiwania się różnorodnymi technikami barwienia cytochemicznego. Kandydat powinien także posiadać umiejętność prowadzenia hodowli roślin in-viro. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze: biologii komórki ze szczególnym uwzględnieniem biologii komórki roślinnej, botaniki, embriologii roślin, a także doświadczenie dydaktyczne (minimum 7 letnie) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wymagana jest również umiejętność pisania tekstów biologicznych (publikacji) w języku polskim i angielskim, przygotowywania projektów badawczych (udokumentowane kierownictwo w grancie zaakceptowanym do realizacji), obsługi komputera (znajomości MS Office, CorelDRAW, programów do cyfrowej obróbki zdjęć) oraz biegła znajomość języka polskiego i angielskiego. Dodatkowym atutem będzie zaświadczenie o odbyciu stażu lub kursu w placówce zagranicznej.

Od kandydata oczekuje się przedstawienia opinii przełożonego z obecnego miejsca pracy określającą predyspozycje do pracy w placówce naukowo-dydaktycznej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys/CV
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskania stopnia doktora
  • dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
  • wykaz publikacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 24 maja 2016 r.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 10 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 23 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 24 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Cytofizjologii Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne